Tình nguyện viên Vitaliy Alexandrovich Casino Jordan